S T A T U T

fundacji pod nazwą:

„Bajku-Majsz”  Fundacja Niedyrektywnego Wspierania Rozwoju Dzieci

 

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

 • §1
 1. „Bajku-Majsz”  Fundacja Niedyrektywnego Wspierania Rozwoju Dzieci  zwana w dalszej części „Fundacją” została ustanowiona aktem notarialnym w kancelarii notarialnej. Fundacja może używać skróconej nazwy: „Bajku-Majsz”.
 2. Fundacja działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jedna Dz.U. Nr 46 z 1991 roku, poz. 203) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.) oraz postanowienia niniejszy statutu.
 • §2

Fundacja posiada osobowość prawną.

 • §3
 1. Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji oraz pieczątek z danymi identyfikującymi Fundację.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 • §4
 1. Siedziba Fundacji mieści się w miejscowości Kury 11, 05-240 Tłuszcz w województwie mazowieckim
 2. Adres korespondencyjny Fundacji: ul. Królowej Jadwigi 3/1, 05-200 Wołomin
 • §5

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

 

 • §6
 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególnych sytuacjach może prowadzić swoje działania poza granicami kraju.
 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych, Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie przez Fundację innych organizacji pożytku publicznego, a także przystępować do spółek i fundacji.
 • §7
 1. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego) (Dz.U. 2003 r. Nr 96 poz. 873).
 2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób, o których mowa w § 10 Statutu Fundacji.
 3. skreślony
 • §8

Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

 • §9

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego.

 

Rozdział II.

Cele i zasady działania Fundacji

 

 • §10

Celem Fundacji jest:

 1. Wszechstronne działania psychologiczne, pedagogiczne, edukacyjne, prozdrowotne i społeczne wspierające  rozwój  dzieci z poszanowaniem dla podmiotowości, niepowtarzalności autonomii i indywidualności każdego dziecka.
 2. Wykorzystywanie różnych dziedzin sztuki do ujawniania i stymulacji naturalnego potencjału rozwojowego i twórczego dzieci i ich rodziców.
 3. Psychoedukacja, psychoprofilaktyka i różnorodne działania terapeutyczne w zakresie problematyki wychowania i rozwoju dziecka w rodzinie oraz efektywnej edukacji w przedszkolu i w szkole.
 4. Specjalistyczna pomoc diagnostyczno-terapeutyczna dla dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi, w tym wsparcie dla ich rodzin.
 5. Wszechstronne działania na rzecz wczesnej interwencji zaburzeń rozwojowych u dzieci w tym na rzecz zwiększania dostępności do szeroko rozumianej pomocy psychologicznej na obszarach wiejskich.
 6. Działania na rzecz respektowania Praw Dziecka w procesie edukacji i wychowania.
 • §11

Fundacja realizuje cele w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

 1. Propagowanie i wykorzystywanie niedyrektywnych metod wspierania rozwoju, terapii i edukacji dzieci jako metod opartych na budowaniu autentycznej, serdecznej relacji z dzieckiem, z poszanowaniem jego własnych samoregulacyjnych możliwości i bogactwa emocji, w celu uwalniania indywidualnego potencjału rozwojowego, funkcjonalnej komunikacji z innymi oraz naturalnej, spontanicznej potrzeby uczenia się.
 2. Niedyrektywną terapię dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi.
 3. Wyzwalanie indywidualnych, zasobów twórczych poprzez szeroko rozumianą artterapię.
 4. Różnorodne działania terapeutyczne ukierunkowane na rozwój kompetencji emocjonalnych, osobowościowych i społecznych dzieci.
 5. Organizowanie i prowadzenie warsztatów, weekendów i turnusów edukacyjno-terapeutycznych.
 6. Różnorodne działania psychoedukacje i terapeutyczne  ukierunkowane na  rozbudzanie i rozwój empatii u dzieci.
 7. Organizowanie akcji i wydarzeń typu dzieci-dzieciom.
 8. Wszelkie działania propagujące respektowanie Praw Dziecka w procesie edukacji wychowania.
 9. Diagnozę specjalistyczną zaburzeń rozwojowych u dzieci.
 10. Różnorodne działania terapeutyczne ukierunkowane na spójność rodziny oraz poprawę jakości życia jej członków w aspekcie psychologicznym i duchowym, zgodnie z zasadą: szczęśliwi rodzice wychowują szczęśliwe dzieci.
 11. Szeroko rozumiane wsparcie terapeutyczne i edukacyjne rodziców w budowaniu pozytywnych relacji, kontaktu, komunikacji i więzi z dzieckiem, wzmacnianie poczucia kompetencji wychowawczych, przeciwdziałanie poczuciu izolacji społecznej rodziców dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowym.
 12. Propagowanie wiedzy i pogłębianie świadomości społecznej o autyzmie i zaburzeniach pokrewnych.
 13. Inicjowanie i wspieranie samopomocowych działań rodziców typu „rodzice-rodzicom” . Organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń, konferencji, seminariów i sympozjów.
 14. Opracowywanie, wdrażanie i realizacja projektów i programów terapeutycznych, psychoprofilaktycznych i edukacyjnych, mających na celu upowszechnianie wiedzy o wspieraniu rozwoju dzieci i zaburzeniach rozwojowych.
 15. Organizacja i prowadzenie Klubików Terapeutycznych, Punktów Diagnostyczno-Konsultacyjnych i Punktów Przedszkolnych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich.
 16. Opracowywanie, wdrażanie i realizacja projektów i programów ukierunkowanych na wczesną interwencję zaburzeń rozwojowych u dzieci, zwłaszcza na obszarach wiejskich.
 17. Organizowanie i współorganizowanie konkursów, pikników, festynów, festiwali i innych imprez kulturalnych w celu pozyskiwania funduszy na realizację celów statutowych.
 18. Tworzenie i realizacja programów terapeutycznych, psychoprofilaktycznych i edukacyjnych mających na celu upowszechnianie wiedzy o wspieraniu rozwoju dzieci i zaburzeniach rozwojowych.
 19. Psychoedukacja sprzyjająca przełamywaniu stereotypów i schematów w edukacji dzieci.
 20. Promocja i rozwijanie wolontariatu.
 21. Inicjowanie działań superwizyjnych dla specjalistów pracujących z dziećmi niedyrektywnie.
 22. Przedsięwzięcia popularyzatorskie i wydawnicze.
 23. Współpraca z organizacjami społecznymi, władzami lokalnymi i państwowymi oraz mediami w zakresach spójnych z celami statutowymi fundacji.
 24. Wszechstronne działania wykorzystujące lecznicze i terapeutyczne walory przyrody, natury i zwierząt w pracy terapeutycznej z dziećmi.
 25. Propagowanie poszanowania i uwrażliwianie dzieci na szeroko rozumiane piękno Świata i mądrość natury.
 26. Wszechstronne działania terapeutyczne wpierające podmiotowość i indywidualność jednostki, rozwój kompetencji społecznych, inicjatywy i kreatywności.
 • §11a

Fundacja realizuje cele w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego  poprzez:

 1. Propagowanie i wykorzystywanie niedyrektywnych metod wspierania rozwoju, terapii i edukacji dzieci jako metod opartych na budowaniu autentycznej, serdecznej relacji z dzieckiem, z poszanowaniem jego własnych samoregulacyjnych możliwości i bogactwa emocji, w celu uwalniania indywidualnego potencjału rozwojowego, funkcjonalnej komunikacji z innymi oraz naturalnej, spontanicznej potrzeby uczenia się.
 2. Niedyrektywną terapię dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi.
 3. Wyzwalanie indywidualnych, zasobów twórczych poprzez szeroko rozumianą artterapię.
 4. Różnorodne działania terapeutyczne ukierunkowane na rozwój kompetencji emocjonalnych, osobowościowych i społecznych dzieci.
 5. Organizowanie i prowadzenie warsztatów, weekendów i turnusów edukacyjno-terapeutycznych.
 6. Różnorodne działania psychoedukacje i terapeutyczne  ukierunkowane na  rozbudzanie i rozwój empatii u dzieci.
 7. Organizowanie akcji i wydarzeń typu dzieci-dzieciom.
 8. Diagnozę specjalistyczną zaburzeń rozwojowych u dzieci.
 9. Różnorodne działania terapeutyczne ukierunkowane na spójność rodziny oraz poprawę jakości życia jej członków w aspekcie psychologicznym i duchowym, zgodnie z zasadą: szczęśliwi rodzice wychowują szczęśliwe dzieci.
 10. Szeroko rozumiane wsparcie terapeutyczne i edukacyjne rodziców w budowaniu pozytywnych relacji, kontaktu, komunikacji i więzi z dzieckiem, wzmacnianie poczucia kompetencji wychowawczych, przeciwdziałanie poczuciu izolacji społecznej rodziców dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowym.
 11. Propagowanie wiedzy i pogłębianie świadomości społecznej o autyzmie i zaburzeniach pokrewnych.
 12. Inicjowanie i wspieranie samopomocowych działań rodziców typu „rodzice-rodzicom” . Organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń, konferencji, seminariów i sympozjów.
 13. Opracowywanie, wdrażanie i realizacja projektów i programów terapeutycznych, psychoprofilaktycznych i edukacyjnych, mających na celu upowszechnianie wiedzy o wspieraniu rozwoju dzieci i zaburzeniach rozwojowych.
 14. Organizacja i prowadzenie Klubików Terapeutycznych, Punktów Diagnostyczno-Konsultacyjnych i Punktów Przedszkolnych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich.
 15. Opracowywanie, wdrażanie i realizacja projektów i programów ukierunkowanych na wczesną interwencję zaburzeń rozwojowych u dzieci, zwłaszcza na obszarach wiejskich.
 16. Organizowanie i współorganizowanie konkursów, pikników, festynów, festiwali i innych imprez kulturalnych w celu pozyskiwania funduszy na realizację celów statutowych.
 17. Tworzenie i realizacja programów terapeutycznych, psychoprofilaktycznych i edukacyjnych mających na celu upowszechnianie wiedzy o wspieraniu rozwoju dzieci i zaburzeniach rozwojowych.
 18. Psychoedukacja sprzyjająca przełamywaniu stereotypów i schematów w edukacji dzieci.
 19. Inicjowanie działań superwizyjnych dla specjalistów pracujących z dziećmi niedyrektywnie.
 20. Przedsięwzięcia popularyzatorskie i wydawnicze.
 21. Współpraca z organizacjami społecznymi, władzami lokalnymi i państwowymi oraz mediami w zakresach spójnych z celami statutowymi fundacji.
 22. Wszechstronne działania wykorzystujące lecznicze i terapeutyczne walory przyrody, natury i zwierząt w pracy terapeutycznej z dziećmi.
 23. Propagowanie poszanowania i uwrażliwianie dzieci na szeroko rozumiane piękno Świata i mądrość natury.
 24. Wszechstronne działania terapeutyczne wpierające podmiotowość i indywidualność jednostki, rozwój kompetencji społecznych, inicjatywy i kreatywności.
 • §12

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów, osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

Rozdział III. 

Majątek i dochody Fundacji

 

 • §12a

Rok obrachunkowy trwa od 01 stycznia do 31 grudnia.

 • §13
 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1 500 złotych (tysiąc pięćset złotych) oraz mienie nabyte w toku działania Fundacji.
 2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.
 3. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
  1. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
  2. dotacji, datków osób prawnych,
  3. dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, prowadzonych przez Fundację,
  4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,

Dochody Fundacji mogą być przeznaczane wyłącznie na realizację statutowego celu Fundacji.

 • §14
 1. Majątek Fundacji nie może być:
 2. wykorzystywany w celu udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 3. przekazywany na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 4. wykorzystywany na rzecz Fundatorów członków organów lub pracowników Fundacji i oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,
 5. Fundacja nie może na szczególnych zasadach nabywać towarów ani usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.
 • §15

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 • §16

Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

 

Rozdział IV.

Organy Fundacji

 

 • §17

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

 • §18
 1. Zarząd Fundacji powoływany jest przez fundatora na okres trzech lat.
 2. Zarząd składa się z 2 do 3 członków.
 3. Zarząd Fundacji kieruje bieżącą działalnością Fundacji.
 4. (skreślony)
 5. W skład Zarządu Fundacji wchodzą: Prezes i Wiceprezes Zarządu.
 6. Do kompetencji Zarządu Fundacji należą w szczególności:
  1. uchwalenie programów i planów działalności Fundacji,
  2. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów i innych form wsparcia Fundacji,
  3. każdy członek zarządu reprezentuje Fundację na zewnątrz,
  4. gromadzenie środków materialnych i niematerialnych służących realizacji celów,
  5. podejmowanie decyzji w sprawie zmian w statucie, likwidację Fundacji,
  6. zawieranie umów o pracę i umów zlecenia z osobami zatrudnianymi przez Fundację,
  7. obsługa administracyjna i finansowo – księgowa Fundacji,(skreślony)
 7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.
 8. Członkowie Zarządu mogą pełnić swoje funkcje za wynagrodzeniem, którego wysokość ustala Fundator na podstawie uchwały.
 9. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz innych czynności zobowiązujących i rozporządzających upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
 10. Zarząd może ustanowić pełnomocnika lub pełnomocników do dokonywania czynności określonego rodzaju.
 11. Fundator może zostać członkiem Zarządu.
 • §19
 1. Zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”;
  2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji;
  4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział V.

Rozwiązanie i likwidacja Fundacji

 

 • §20
 1. Fundacja ulega likwidacji lub rozwiązaniu w razie osiągnięcia celu, dla którego została powołana lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. O likwidacji lub rozwiązaniu Fundacji decyduje w drodze uchwały Zarząd.
 3. Likwidację Fundacji powierza się wyznaczonym likwidatorom.

 

 • §21
 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Zmiana statutu Fundacji, w tym jej celu, wymaga jednomyślnej uchwały Zarządu.