Kim jesteśmy
You are here:

Bogusława Badowska-Worowska

psycholog, terapeuta, założyciel i prezes fundacji

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w kierunku: stosowana psychologia kliniczna. Specjalizuje się w: terapii krótkoterminowej problemów adaptacyjnych, wychowawczych i emocjonalnych dzieci i młodzieży (mi.in.zaburzenia lękowe, moczenie pierwotne i wtórne, mutyzm wybiórczy, nadpobudliwość, agresja, zaburzenia zachowania), w profilaktyce, wczesnej interwencji psychologicznej, diagnozie i terapii rozwoju i wychowania w rodzinie dzieci od 0 do 7rż, w artterapii, kinezyterapii, choreoterapii, terapii niedyrektywnej dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami kontaktu, relacji i więzi.

Czytaj więcej

psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej

Psycholog-terapeuta w pracy z dziećmi ze sprzężoną niepełnosprawnością, w szczególności niepełnosprawnością intelektualną

Czytaj więcej

surdopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej

Pracuje jako wychowawca i terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju w Ośrodku dla Dzieci Niesłyszących w Otwocku.

Czytaj więcej

oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej

Specjalizuje się w pracy z małymi dziećmi z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi

Czytaj więcej

pedagog, trener rozwoju osobistego

Prowadzi kursy i szkolenia z zakresu efektywnej nauki adresowane także do dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej

pedagog, terapeuta

Nauczyciel wychowania przedszkolnego. Posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć w zakresie kształcenia muzyczno-ruchowego.

Czytaj więcej

oligofrenopedagog, terapeuta

Pracuje z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z dziećmi z autyzmem.

Czytaj więcej

pedagog, socjoterapeuta, doradca zawodowy

Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej na wydziale pedagogika specjalna, specjalność resocjalizacja niedostosowanych społecznie.

Czytaj więcej

Pracuje jako nauczyciel wychowania przedszkolnego. Prowadziła również zajęcia terapii pedagogicznej (reedukacja) w poradni psychologiczno –pedagogicznej.

Czytaj więcej

oligofrenopedagog, terapeuta, neurologopeda

W swoich działaniach kieruje się zasadą podmiotowości stosując metody niedyrektywne; „podążam i stawiam wyzwania”.

Czytaj więcej

pedagog, instruktor gimnastyki korekcyjnej

Absolwentka ze specjalizacją wczesne wspomaganie rozwoju oraz wychowanie przedszkolne.

Czytaj więcej

pedagog, socjoterapeuta

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Czytaj więcej

pedagog specjalny, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunkach pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie, tyflopedagogika, rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

Czytaj więcej

pedagog specjalny, terapeuta

Pracuje jako nauczyciel w przedszkolu terapeutycznym, prowadząc grupę dzieci z autyzmem oraz jako terapeuta w Ośrodku Wczesnej interwencji w Warszawie

Czytaj więcej