Co robimy

Działamy na rzecz wczesnej interwencji i profilaktyki zaburzeń rozwojowych u Dzieci. Chcemy współtworzyć spójny system zintegrowanych, interdyscyplinarnych działań na rzecz prawidłowego rozwoju, wychowania i edukacji Dzieci w bliskości z Naturą oraz ukierunkowanych na faktyczne dobro Dziecka regulacji prawnych.

You are here:

W SZERSZEJ PERSPEKTYWIE  „Razem możemy więcej…”

W szerszym aspekcie działania, za najbardziej efektywny i sprawdzający się model skutecznej pomocy Dzieciom uznajemy skorelowane działania specjalistów, nauczycieli i Rodziców. Współpracujemy z placówkami oświatowymi, specjalistami, nauczycielami, organizacjami pozarządowymi, Rodzicami, instytucjami takimi jak Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, ośrodki zdrowia, OPS, PCPR, z władzami lokalnymi i państwowymi.

Organizujemy

 • zajęcia i warsztaty plenerowe w naturalnym środowisku przyrodniczym dla Dzieci z różnych grup wiekowych, nauczycieli i ich Rodziców (w tym zajęcia terapeutyczne dla Dzieci z zaburzeniami rozwojowymi ze spektrum autyzmu),
 • zebrania i warsztaty tematyczne dla Rodziców i zajęcia z Dziećmi w placówkach oświatowych
 • różnorodne formy wsparcia i integracji dla Rodzin (szczególnie dla Rodziców Dzieci z zaburzeniami rozwojowymi ze spektrum autyzmu)
 • szkolenia dla nauczycieli i Rad Pedagogicznych
 • wydarzenia artystyczne propagujące wychowanie przez sztukę
 • autorskie projekty i programy

Prowadzimy również

 • konsultacje wielospecjalistyczne, badania przesiewowe i diagnostyczne Dzieci w kierunku podejrzenia nieprawidłowości rozwojowych, trudności adaptacyjnych i wychowawaczych
 • sesje diagnostyczno-terapeutyczne zabawy z omówieniem i zaleceniami, w konwencji rodzic-dziecko
 • obserwacje diagnostyczne w naturalnym środowisku (przedszkole, dom)
 • sesje terapii niedyrektywnej dla dzieci z nasilonymi zaburzeniami kontaktu i więzi
 • mediacje i negocjacje zewnętrzne w sytuacjach konfliktowych (konflikt rodzic-nauczyciel, nauczyciel-rodzic)
 • udzielamy wsparcia merytorycznego zespołom pedagogicznym w sytuacjach trudnych i pilnych w placówkach
 • organizujemy sympozja, konferencje i wydarzenia propagujące wiedzę o wspieraniu rozwoju Dzieci i zaburzeniach rozwojowych ze spektrum autyzmu.

Dzieci-400x400-2
Obraz-35-400x400-2

Skontaktuj się z nami, napisz, zadzwoń

spróbujemy wspólnie dostosować formę naszej pomocy i działań do Twoich indywidualnych potrzeb i oczekiwań

Plenerowy koncert kocykowy Dzieci-Dzieciom