Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w kierunku: stosowana psychologia kliniczna. Od 1992 r zajmuje się praktyczną pomocą psychologiczną. W latach 1992-94 terapeuta w świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej Towarzystwa Zapobiegania Patologiom Społecznym „Kuźnia” (praca z dziećmi ze środowisk zagrożonych warszawskiej Pragi), odbywała praktyki w policyjnej Izbie Dziecka w Warszawie. Od roku 1994r psycholog w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Wołominie, od 2003r psycholog  w przedszkolach. Specjalizuje się w: terapii krótkoterminowej problemów adaptacyjnych, wychowawczych i emocjonalnych dzieci i młodzieży (mi.in.zaburzenia lękowe, moczenie pierwotne i wtórne, mutyzm wybiórczy, nadpobudliwość, agresja, zaburzenia zachowania), w profilaktyce, wczesnej interwencji psychologicznej, diagnozie i terapii rozwoju i wychowania w rodzinie dzieci od 0 do 7rż, w  artterapii, kinezyterapii, choreoterapii, terapii niedyrektywnej dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami kontaktu, relacji  i więzi.

Odbyła szereg specjalistycznych szkoleń m.in.:w Polskim Instytucie Ericksonowskim,  ukończyła kompleksowe szkolenia z zakresu diagnozy i niedyrektywnej terapii dzieci z autyzmem i z zespołem Aspergera oraz z zakresu diagnozy zaburzeń rozwojowych małych dzieci (w tym  szkolenia prowadzone przez wybitnego specjalistę z zakresu psychologii rozwojowej i autyzmu u dzieci-dr Marię Piszczek), specjalistyczne szkolenia (w tym TUS) w Fundacji SYNAPSIS. Posiada  certyfikaty III stopnia  z zakresu arrterapii, kinezyterapii, kwalifikacje do tworzenia programów i prowadzenia zajęć terapeutycznych , kwalifikacje  III stopnia z zakresu stosowanej analizy zachowania w pracy terapeutycznej z osobami autystycznymi, kwalifikacje do pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami adaptacyjnymi, wychowawczymi i emocjonalnymi.

Poza działaniami skierowanymi na dziecko indywidualnie (w tym jego rodziców) , prowadzi: grupowe zajęcia terapeutyczne stymulujące rozwój kompetencji społecznych, poznawczych, inteligencji emocjonalnej, zasobów twórczych i artystycznych, redukujących agresję. Udziela bieżącego wsparcia merytorycznego nauczycielom w pracy z dziećmi, w tym szczególnie w pracy z dziećmi z podejrzeniem autyzmu/  z dziećmi autystycznymi, dziećmi agresywnymi, nadpobudliwymi, z zaburzeniami zachowania, która to praca jest szczególnie trudna, odpowiedzialna i obciążająca emocjonalnie. Prowadzi obserwacje diagnostyczne w naturalnym środowisku dziecka (m.in.środowisko przedszkola i grupy rówieśniczej), co pozwala na rzetelną diagnozę  zaburzeń rozwoju zwłaszcza w sferze emocjonalno-społecznej.

Inicjatorka:

 • przeprowadzenia: praktycznego szkolenia dla nauczycieli przedszkola „Bajka”z zakresu „zakładania” Niebieskiej Karty
 • szkolenia Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Przedszkola „Bajka” w Wołominie z zakresu niedyrektywnej  terapii dziecka z autyzmem i z zaburzeniami zachowania
 • spotkań konsultacyjno-szkoleniowych dla Grupy Wsparcia rodziców dzieci z autyzmem, poprowadzonych nieodpłatnie przez dr Marię Piszczek
 • utworzenia grupy wsparcia dla Rodziców Dzieci z autyzmem, którą prowadzi od 2012r w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołominie

W pracy priorytetowo traktuje:

 • zapobieganie, wczesną i natychmiastową interwencję w przypadkach podejrzenia lub faktu: przemocy wobec dziecka, zaniedbania środowiskowego, sytuacji kryzysowej w rodzinie, mobbingu rówieśniczego. Na bieżąco i według potrzeb współpracuje z OPS, uczestniczy w spotkaniach Zespołu Intedyscyplinarnego ds. zapobiegania przemocy w sprawach konkretnych dzieci  i ich  rodzin.
 • wczesną interwencję psychologiczną
 • upowszechnianie wiedzy na temat zaburzeń emocjonalnych i rozwojowych u dzieci
 • budowanie strategii i zespołowe działanie w placówce: nauczycieli, rodziców, specjalistów i Dyrekcji,  szczególnie w sytuacjach  trudnych i pilnych, wymagających natychmiastowych, wielokierunkowych działań czy nawet interwencji,  by pomóc dziecku i jego rodzinie
 • terapeutyczne i lecznicze wartości Świata  Przyrody
 • naturalne zasoby twórcze tkwiące w każdym Człowieku

Za wiodące przesłanie w swojej pracy uznaje poszanowanie dla praw Dziecka jako niepowtarzalnej, autonomicznej jednostki.

Ukończyła staże:

 • staż psychologiczny w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Warszawie
 • staż wykorzystywania choreoterapii w leczeniu zaburzeń  nerwicowych w Warszawskim Instytucie Psychiatrii i  Neurologii pod kierunkiem dr Zofii Aleszko
 • staż w Centrum Wczesnej Interwencji i terapii dzieci autystycznych „Krok po Kroku” w Warszawie
 • staż od maja 2017 r. w „Klubiku terapeutycznym dla dzieci z trudnościami emocjonalnymi i ich rodziców” pod kierunkiem Anny Ciupy przy Fundacji „Sto Pociech” w Warszawie.

Autorka programów:

 • „Od zabawy do nauki droga niedaleka” – program ułatwiający adaptację do sytuacji szkoły (w klasie pierwszej) 6 i 7 latkom
 • „Razem” – program terapeutyczny dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców
 • „Okiełznać ogień póki mały” program interdyscyplinarny profilaktyki agresji w przedszkolu
 • „Niebieskie światło dla autyzmu w Wołominie” – dzięki programowi w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w latach 2012-2015 była możliwość objęcia nieodpłatnie terapią niedyrektywną małych dzieci z autyzmem ze znacznym nasileniem objawów
 • „Każde Dziecko jest Człowiekiem” program szkolenia warsztatowego w zakresie praw Dziecka dla pracowników merytorycznych i administracyjnych przedszkoli

oraz:

„Umiejętności interpersonalne a sukces w kierowaniu zespołem” autorski trening dla dyrektorów

Współtworzyła:

 • Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zaniedbania lub fizycznej przemocy rodzica/opiekuna prawnego wobec dziecka uczęszczającego do przedszkola.

Prywatnie od lat maluje, pasjonuje się poezją, muzyką, tańcem ekspresyjnym i etnicznym, samorozwojem duchowym. Kolejny rok uczęszcza wytrwale na lekcje gry na pianinie do szkoły muzycznej. Unika powierzchowności, hipokryzji i pozerstwa. Miłośniczka radiowej „Trójki”. Najchętniej spędza czas w ciszy i w bliskości z naturą, w swoim „magicznym” drewnianym domu na wsi. Od dawna zafascynowana nieucywilizowanym pięknem ziem suwalsko-augustowskich.