Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej (obecnie Akademia Pedagogiki Specjalnej) w Warszawie na wydziale pedagogika specjalna, specjalność resocjalizacja niedostosowanych społecznie.

Swoje wykształcenia sukcesywnie uzupełniała i poszerzała o studia podyplomowe:

 1. Nauki o rodzinie
 2. Doradztwo i poradnictwo edukacyjne i  zawodowe
 3. Socjoterapia
 4. Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i bajkoterapią.
 • Od 1988r. zatrudniona w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Wołominie.
 • Od ponad dziesięciu lat pracuje również jako pedagog w gimnazjum.
 • Od kilkunastu lat pomaga potrzebującym w Punkcie Konsultacyjnym przy GKRPA
  w Radzyminie.

W pracy „poradnianej”  swój czas dzieli pomiędzy diagnozę pedagogiczną, prowadzenie warsztatów dla rodziców, grupy wsparcia dla rodzicielstwa zastępczego, prowadzenie zajęć profilaktycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci od klas „0” do maturalnych, spotkań dla rodziców i  nauczycieli.

Corocznie przygotowuje nowe scenariusze zajęć i warsztatów dla dzieci, rodziców oraz nauczycieli wychodząc naprzeciw nowym potrzebom edukacyjnym i wychowawczym jak również potrzebom poszczególnych placówek.

W trakcie swojej pracy współpracowała m.in. z fundacją Homo Homini z Krakowa, Instytutem Profilaktyki Zintegrowanej /dr Szymon Grzelak/, sekcją oświatową Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej,  Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Wołominie, wydziałem prewencji Policji; była prelegentem podczas powiatowej konferencji dotyczącej przemocy w rodzinie.

Współtworzyła program profilaktyczny „MAGICZNE KRYSZTAŁY”  – dotyczącego zapobieganiu przemocy i rozumnego korzystania z mediów, „KSIĘŻNICZKA ROKU” – dotyczącego zapobieganiu zaburzeniom odżywiania. Posiada uprawnienia do prowadzenia m. in. programu „CUKIERKI” dotyczącego zapobieganiu uzależnieniom/wszystkie programy obejmują dzieci ze szkół podstawowych/, „SAPER – CZYLI JAK ROZMINOWAĆ AGRESJĘ”, „MŁODZIEŻ NA ROZDROŻU”, „TRZYMAJ FORMĘ!”, „ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE”- dla gimnazjalistów.

Przygotowała i prowadzi powyższe programy w wersjach obejmujących inne kategorie wiekowe.

Autorka programu NIE DAJ SIĘ dla uczniów szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych/Nie daj się alkoholowi; Nie daj się papierosom, Nie daj się narkotykom, Nie daj się mediom/.

Dla uczniów opracowała autorskie spotkania/warsztaty dotyczące: uzależnień /alkohol, narkotyki, dopalacze, papierosy, internet/ zapobieganiu zaburzeniom odżywiania, agresji i przemocy, relacjom w grupie, rodzinie, pomiędzy chłopcami i dziewczynkami. Wszystkie zajęcia dostosowywane są do potrzeb grupy odbiorców.

Dla najmłodszych uczniów przygotowała zajęcia z bajkoterapii, oparte m.in. o bajki:
„O MĄDREJ KATARZYNIE”, PRZEPRASZAM SMOKU”, „BRZYDKIE KACZATKO”, które w łagodny i przyjazny sposób pozwalają dzieciom uporać się z ich problemami.

Prowadzi również warsztaty i pogadanki dla rodziców opracowywane na potrzeby szkół m.in. dotyczące: wychowania, współpracy szkoły z rodzicami, zagrożeń współczesnego świata, wszelkich uzależnień itp. Spotkania takie odbywają się z rodzicami w formie warsztatowej lub prelekcji multimedialnej.

Jako doradca zawodowy prowadzi spotkania z młodzieżą dotyczącą ich dalszej kariery edukacyjno-zawodowej, stresu przedegzaminacyjnego, autoprezentacji, technik skutecznego uczenia się. Diagnozuje predyspozycje indywidualne. Pomaga rodzicom przeprowadzić dzieci przez kręte ścieżki podejmowania decyzji dotyczących wyboru szkoły/studiów.

Jako członek GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH pomaga w motywowaniu osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego, prowadziła również wiele lat program „Elementarz – czyli program 7 kroków”.

W ramach pracy w gminnym ZESPOLE INTERDYSCYPLINARNYM dotyczącym zapobieganiu przemocy w rodzinie prowadzi szkolenia dla nauczycieli oraz rodziców dotyczących omawianej problematyki i działania Niebieskich Kart.

Od lat prowadzi warsztaty „SZKOŁA DLA  RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW”:

 1. I „ Jak Mówić, aby dzieci nas słuchały, jak słuchać aby dzieci do nas mówiły”
 2. II „Rodzeństwo bez rywalizacji”
 3. III „Nastolatki”.

W ramach pracy pedagoga szkolnego na bieżąco rozwiązuje wszelkie sprawy uczniowskie, rozmawia, doradza, pomaga stawić czoła problemom wieku dorastania. Wspomaga rodziców i wychowawców w ich wychowawczej i edukacyjnej roli.

Prywatnie żona i matka dwóch dorosłych synów.

Uwielbia czytać kryminały, zwłaszcza A. Christie, J. Chmielewskiej, A. Poliakowej.

W trakcie różnych zajęć chętnie słucha muzyki , czasem też coś zanuci.