Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji ze specjalizacją Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja oraz Studiów Podyplomowych o kierunku terapia pedagogiczna.

Przez 14 lat prowadziła jako kierownik i socjoterapeuta Świetlicę Socjoterapeutyczną w Warszawie. Podczas pracy zdobyła niezbędne doświadczenie w zakresie pracy z dziećmi, młodzieżą i rodziną z środowisk niewydolnych, dotkniętych alkoholizmem, przemocą i narkomanią . W celu skutecznego rozwiązywania problemów wychowawczych podejmowała współpracę z instytucjami lokalnymi – kuratorami, pracownikami socjalnymi, pedagogami i wychowawcami, prokuraturą, ośrodkami specjalistycznymi świadczącymi pomoc dziecku, a także współpracowała z instytucjami i organizacjami pozarządowymi.

Opracowała i realizowała programy socjoterapeutyczne, reedukacyjne i wychowawcze, organizowała i nadzorowała wyjazdy wypoczynkowe w okresie wakacji i ferii zimowych. W ramach wspólnych wyjazdów realizowała programy profilaktyczno – wychowawcze (m.in. własnego autorstwa pt. „Poprawiamy swoje „ja”)  dotyczące wartości społecznych i duchowych.   Pracowała także z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce: z dysleksją, dysortografią i dysgrafią, obniżoną normą intelektualną, zaburzoną percepcją wzrokową i słuchową, trudnościami z prawidłową motoryką ręki.

Ukończyła kursy:

  • Negocjacje – warsztaty szkoleniowe.
  • Pomoc dziecku z rodziny z problemem alkoholowym – specyfika pracy z rodziną z problemem alkoholowym.
  • Przemoc i zaniedbania w rodzinie oraz starty dziecka w okresie okołoporodowym.
  • Szkoła dla Rodziców i wychowawców w oparciu o koncepcję T. Gordona.
  • Socjoterapia – umiejętności organizowania i prowadzenia grup socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych oraz pomocy psychologicznej rodzinom w kryzysie.
  • Warsztaty „Konflikt i mediacje”
  • Podstawy pomocy dziecku wykorzystanemu seksualnie
  • Pedagogika zabawy – metody aktywizujące w pracy z grupą.
  • Udział w IV Międzynarodowej Konferencji „Stop Przemocy w rodzinie i w szkole” inaugurującej Program Peace 4Kids w Polsce.
  • Kurs dla kierowników placówek wypoczynku.

Prywatnie: mama dwóch wspaniałych chłopców. Miłośniczka książek, muzyki, podróżowania i długich spacerów.